Português

第三屆及第四屆口頭質詢


批示編號 議員 日期 中文 葡文
第四屆立法會 (2009-2013)
711/IV/2013 何潤生 Ho Ion Sang
2013-07-29
710/IV/2013 陳明金 Chan Meng Kam
2013-07-29
709/IV/2013 高天賜 José Maria Pereira Coutinho
2013-07-29
708/IV/2013 林香生 Lam Heong Sang
2013-07-29
707/IV/2013 陳偉智 Chan Wai Chi
2013-07-29
706/IV/2013 陳美儀 Chan Melinda Mei Yi
2013-07-29
701/IV/2013 區錦新 Au Kam San
2013-07-29
700/IV/2013 梁安琪 Leong On Kei
2013-07-26
699/IV/2013 關翠杏 Kwan Tsui Hang
2013-07-25
695/IV/2013 麥瑞權 Mak Soi Kun
2013-07-25
665/IV/2013 吳國昌 Ng Kuok Cheong
2013-07-17
507/IV/2013 高天賜 José Maria Pereira Coutinho
2013-05-27
503/IV/2013 區錦新 Au Kam San
2013-05-27
502/IV/2013 陳美儀 Chan Melinda Mei Yi
2013-05-27
501/IV/2013 李從正 Lee Chong Cheng
2013-05-27
500/IV/2013 陳明金 Chan Meng Kam
2013-05-27
499/IV/2013 陳偉智 Chan Wai Chi
2013-05-24
489/IV/2013 何潤生 Ho Ion Sang
2013-05-23
457/IV/2013 麥瑞權 Mak Soi Kun
2013-05-15
448/IV/2013 關翠杏 Kwan Tsui Hang
2013-05-13
238/IV/2013 何潤生 Ho Ion Sang
2013-03-13
237/IV/2013 林香生 Lam Heong Sang
2013-03-13
236/IV/2013 陳偉智 Chan Wai Chi
2013-03-13
235/IV/2013 陳明金 Chan Meng Kam
2013-03-13
234/IV/2013 李從正 Lee Chong Cheng
2013-03-13
233/IV/2013 吳在權 Ung Choi Kun
2013-03-13
231/IV/2013 麥瑞權 Mak Soi Kun
2013-03-11
224/IV/2013 關翠杏 Kwan Tsui Hang
2013-03-08
220/IV/2013 區錦新 Au Kam San
2013-03-05
211/IV/2013 吳國昌 Ng Kuok Cheong
2013-03-05
192/IV/2013 高天賜 José Maria Pereira Coutinho
2013-02-28
120/IV/2013 陳美儀 Chan Melinda Mei Yi
2013-02-01
119/IV/2013 林香生 Lam Heong Sang
2013-02-01
118/IV/2013 何潤生 Ho Ion Sang
2013-02-01
117/IV/2013 陳明金 Chan Meng Kam
吳在權 Ung Choi Kun
2013-02-01
116/IV/2013 區錦新 Au Kam San
2013-01-31
108/IV/2013 陳偉智 Chan Wai Chi
2013-01-31
107/IV/2013 吳國昌 Ng Kuok Cheong
2013-01-31
106/IV/2013 麥瑞權 Mak Soi Kun
2013-01-30
77/IV/2013 關翠杏 Kwan Tsui Hang
2013-01-25
60/IV/2013 梁安琪 Leong On Kei
2013-01-21
1083/IV/2012 吳國昌 Ng Kuok Cheong
2012-12-07
968/IV/2012 崔世平 Chui Sai Peng Jose
2012-10-29
967/IV/2012 陳美儀 Chan Melinda Mei Yi
2012-10-29
964/IV/2012 李從正 Lee Chong Cheng
2012-10-29
13/IV/2013 高天賜 José Maria Pereira Coutinho
2012-10-29
963/IV/2012 林香生 Lam Heong Sang
2012-10-26
957/IV/2012 關翠杏 Kwan Tsui Hang
2012-10-26
952/IV/2012 麥瑞權 Mak Soi Kun
2012-10-22
944/IV/2012 陳明金 Chan Meng Kam
2012-10-22
930/IV/2012 陳偉智 Chan Wai Chi
2012-10-17
929/IV/2012 區錦新 Au Kam San
2012-10-16
711/IV/2012 吳在權 Ung Choi Kun
2012-07-25
706/IV/2012 何潤生 Ho Ion Sang
2012-07-25
705/IV/2012 林香生 Lam Heong Sang
2012-07-25
704/IV/2012 李從正 Lee Chong Cheng
2012-07-25
700/IV/2012 區錦新 Au Kam San
2012-07-25
693/IV/2012 陳偉智 Chan Wai Chi
2012-07-23
696/IV/2012 吳國昌 Ng Kuok Cheong
2012-07-20
676/IV/2012 關翠杏 Kwan Tsui Hang
2012-07-12
670/IV/2012 麥瑞權 Mak Soi Kun
2012-07-11
644/IV/2012 高天賜 José Maria Pereira Coutinho
2012-07-10
617/IV/2012 吳在權 Ung Choi Kun
2012-07-04
551/IV/2012 何潤生 Ho Ion Sang
2012-06-08
549/IV/2012 崔世平 Chui Sai Peng Jose
2012-06-08
546/IV/2012 李從正 Lee Chong Cheng
2012-06-07
545/IV/2012 高天賜 José Maria Pereira Coutinho
2012-06-07
544/IV/2012 黃顯輝 Vong Hin Fai
唐曉晴 Tong Io Cheng
2012-06-07
543/IV/2012 林香生 Lam Heong Sang
2012-06-06
538/IV/2012 關翠杏 Kwan Tsui Hang
2012-06-06
525/IV/2012 麥瑞權 Mak Soi Kun
2012-06-01
524/IV/2012 陳偉智 Chan Wai Chi
2012-05-31
502/IV/2012 吳國昌 Ng Kuok Cheong
2012-05-28
501/IV/2012 區錦新 Au Kam San
2012-05-25
440/IV/2012 吳國昌 Ng Kuok Cheong
2012-05-11
374/IV/2012 高天賜 José Maria Pereira Coutinho
2012-04-19
373/IV/2012 何潤生 Ho Ion Sang
2012-04-19
370/IV/2012 區錦新 Au Kam San
2012-04-19
369/IV/2012 林香生 Lam Heong Sang
2012-04-19
362/IV/2012 李從正 Lee Chong Cheng
2012-04-19
368/IV/2012 陳偉智 Chan Wai Chi
2012-04-18
361/IV/2012 吳在權 Ung Choi Kun
2012-04-18
344/IV/2012 關翠杏 Kwan Tsui Hang
2012-04-13
326/IV/2012 麥瑞權 Mak Soi Kun
2012-04-03
241/IV/2012 吳國昌 Ng Kuok Cheong
2012-03-07
177/IV/2012 何潤生 Ho Ion Sang
2012-02-22
176/IV/2012 吳在權 Ung Choi Kun
2012-02-22
175/IV/2012 林香生 Lam Heong Sang
2012-02-22
174/IV/2012 李從正 Lee Chong Cheng
2012-02-22
173/IV/2012 陳偉智 Chan Wai Chi
2012-02-21
170/IV/2012 區錦新 Au Kam San
2012-02-21
156/IV/2012 關翠杏 Kwan Tsui Hang
2012-02-16
137/IV/2012 崔世平 Chui Sai Peng Jose
徐偉坤 Tsui Wai Kwan
何少金 Ho Sio Kam
2012-02-11
128/IV/2012 高天賜 José Maria Pereira Coutinho
2012-02-10
127/IV/2012 麥瑞權 Mak Soi Kun
2012-02-09
27/IV/2012 陳偉智 Chan Wai Chi
2012-01-10
1022/IV/2011 林香生 Lam Heong Sang
2011-11-14
1021/IV/2011 何潤生 Ho Ion Sang
2011-11-14
1008/IV/2011 關翠杏 Kwan Tsui Hang
2011-11-11
986/IV/2011 吳國昌 Ng Kuok Cheong
2011-11-04
979/IV/2011 區錦新 Au Kam San
2011-10-28
926/IV/2011 吳國昌 Ng Kuok Cheong
2011-10-14
693/IV/2011 高天賜 José Maria Pereira Coutinho
2011-07-20
692/IV/2011 李從正 Lee Chong Cheng
2011-07-20
691/IV/2011 何潤生 Ho Ion Sang
2011-07-20
687/IV/2011 陳明金 Chan Meng Kam
吳在權 Ung Choi Kun
2011-07-19
685/IV/2011 麥瑞權 Mak Soi Kun
2011-07-18
673/IV/2011 關翠杏 Kwan Tsui Hang
2011-07-13
670/IV/2011 陳偉智 Chan Wai Chi
2011-07-12
646/IV/2011 區錦新 Au Kam San
2011-07-06
450/IV/2011 何潤生 Ho Ion Sang
2011-05-04
449/IV/2011 區錦新 Au Kam San
2011-05-04
448/IV/2011 陳偉智 Chan Wai Chi
2011-05-04
447/IV/2011 陳明金 Chan Meng Kam
吳在權 Ung Choi Kun
2011-05-04
444/IV/2011 高天賜 José Maria Pereira Coutinho
2011-05-03
435/IV/2011 關翠杏 Kwan Tsui Hang
2011-04-29
434/IV/2011 李從正 Lee Chong Cheng
2011-04-29
424/IV/2011 吳國昌 Ng Kuok Cheong
2011-04-27
401/IV/2011 麥瑞權 Mak Soi Kun
2011-04-19
140/IV/2011 何潤生 Ho Ion Sang
2011-02-07
139/IV/2011 李從正 Lee Chong Cheng
2011-02-07
138/IV/2011 林香生 Lam Heong Sang
2011-02-07
137/IV/2011 高天賜 José Maria Pereira Coutinho
2011-02-01
134/IV/2011 區錦新 Au Kam San
2011-02-01
130/IV/2011 關翠杏 Kwan Tsui Hang
2011-01-31
129/IV/2011 陳偉智 Chan Wai Chi
2011-01-31
123/IV/2011 吳國昌 Ng Kuok Cheong
2011-01-26
82/IV/2011 麥瑞權 Mak Soi Kun
2011-01-17
659/IV/2010 林香生 Lam Heong Sang
2010-07-26
658/IV/2010 高天賜 José Maria Pereira Coutinho
2010-07-26
655/IV/2010 吳在權 Ung Choi Kun
2010-07-26
654/IV/2010 崔世平 Chui Sai Peng Jose
徐偉坤 Tsui Wai Kwan
2010-07-23
652/IV/2010 李從正 Lee Chong Cheng
2010-07-23
650/IV/2010 區錦新 Au Kam San
2010-07-23
647/IV/2010 何潤生 Ho Ion Sang
2010-07-22
645/IV/2010 關翠杏 Kwan Tsui Hang
2010-07-21
637/IV/2010 麥瑞權 Mak Soi Kun
2010-07-19
623/IV/2010 吳國昌 Ng Kuok Cheong
2010-07-14
622/IV/2010 陳偉智 Chan Wai Chi
2010-07-13
448/IV/2010 吳在權 Ung Choi Kun
2010-05-24
447/IV/2010 區錦新 Au Kam San
2010-05-24
446/IV/2010 陳偉智 Chan Wai Chi
2010-05-24
438/IV/2010 何潤生 Ho Ion Sang
2010-05-24
437/IV/2010 高天賜 José Maria Pereira Coutinho
2010-05-24
430/IV/2010 關翠杏 Kwan Tsui Hang
2010-05-20
428/IV/2010 吳國昌 Ng Kuok Cheong
2010-05-20
418/IV/2010 林香生 Lam Heong Sang
2010-05-18
403/IV/2010 李從正 Lee Chong Cheng
2010-05-14
379/IV/2010 麥瑞權 Mak Soi Kun
2010-05-10
277/IV/2010 區錦新 Au Kam San
2010-04-08
276/IV/2010 何潤生 Ho Ion Sang
2010-04-08
275/IV/2010 林香生 Lam Heong Sang
2010-04-08
274/IV/2010 李從正 Lee Chong Cheng
2010-04-08
266/IV/2010 陳明金 Chan Meng Kam
2010-04-07
265/IV/2010 關翠杏 Kwan Tsui Hang
2010-04-07
264/IV/2010 吳國昌 Ng Kuok Cheong
2010-04-06
261/IV/2010 陳偉智 Chan Wai Chi
2010-04-06
260/IV/2010 高天賜 José Maria Pereira Coutinho
2010-04-06
237/IV/2010 麥瑞權 Mak Soi Kun
2010-03-29
43/IV/2010 李從正 Lee Chong Cheng
2010-01-18
41/IV/2010 林香生 Lam Heong Sang
2010-01-18
40/IV/2010 關翠杏 Kwan Tsui Hang
2010-01-18
39/IV/2010 何潤生 Ho Ion Sang
2010-01-15
38/IV/2010 吳國昌 Ng Kuok Cheong
2010-01-15
44/IV/2010 高天賜 José Maria Pereira Coutinho
2010-01-14
32/IV/2010 陳偉智 Chan Wai Chi
2010-01-13
11/IV/2010 區錦新 Au Kam San
2010-01-05
51/IV/2009 高天賜 José Maria Pereira Coutinho
2009-11-03
49/IV/2009 關翠杏 Kwan Tsui Hang
2009-11-03
50/IV/2009 李從正 Lee Chong Cheng
2009-10-30
46/IV/2009 何潤生 Ho Ion Sang
2009-10-30
40/IV/2009 陳明金 Chan Meng Kam
2009-10-30
16/IV/2009 陳偉智 Chan Wai Chi
吳在權 Ung Choi Kun
2009-10-23
10/IV/2009 吳國昌 Ng Kuok Cheong
2009-10-20
09/IV/2009 區錦新 Au Kam San
2009-10-20
第三屆立法會 (2005-2009)
483/III/2009 梁玉華 Leong Iok Wa
2009-05-25
482/III/2009 關翠杏 Kwan Tsui Hang
2009-05-25
480/III/2009 容永恩 Iong Weng Ian
2009-05-25
478/III/2009 梁慶庭 Leong Heng Teng
2009-05-25
477/III/2009 區錦新 Au Kam San
2009-05-25
476/III/2009 高天賜 José Maria Pereira Coutinho
2009-05-22
450/III/2009 吳國昌 Ng Kuok Cheong
2009-05-13
354/III/2009 高天賜 José Maria Pereira Coutinho
2009-04-07
353/III/2009 吳國昌 Ng Kuok Cheong
2009-04-07
343/III/2009 區錦新 Au Kam San
2009-04-03
342/III/2009 陳明金 Chan Meng Kam
2009-04-01
322/III/2009 梁慶庭 Leong Heng Teng
2009-03-26
676/III/2008 容永恩 Iong Weng Ian
2008-10-20
668/III/2008 關翠杏 Kwan Tsui Hang
2008-10-15
667/III/2008 高天賜 José Maria Pereira Coutinho
2008-10-14
657/III/2008 吳國昌 Ng Kuok Cheong
2008-10-14
624/III/2008 區錦新 Au Kam San
2008-10-03
54/III/2008 梁慶庭 Leong Heng Teng
2008-08-18
401/III/2008 李從正 Lee Chong Cheng
2008-06-25
400/III/2008 梁慶庭 Leong Heng Teng
2008-06-25
398/III/2008 高天賜 José Maria Pereira Coutinho
2008-06-24
396/III/2008 區錦新 Au Kam San
2008-06-24
392/III/2008 梁玉華 Leong Iok Wa
2008-06-20
366/III/2008 吳國昌 Ng Kuok Cheong
2008-06-12
242/III/2008 區錦新 Au Kam San
2008-04-09
241/III/2008 梁慶庭 Leong Heng Teng
2008-04-09
240/III/2008 關翠杏 Kwan Tsui Hang
2008-04-09
239/III/2008 高天賜 José Maria Pereira Coutinho
2008-04-08
207/III/2008 吳國昌 Ng Kuok Cheong
2008-03-14
86/III/2008 區錦新 Au Kam San
2008-01-31
82/III/2008 陳明金 Chan Meng Kam
2008-01-30
81/III/2008 吳國昌 Ng Kuok Cheong
2008-01-30
50/III/2008 高天賜 José Maria Pereira Coutinho
2008-01-16
701/III/2006 區錦新 Au Kam San
2007-12-27
710/III/2007 梁慶庭 Leong Heng Teng
2007-12-26
709/III/2007 梁玉華 Leong Iok Wa
2007-12-26
705/III/2007 陳明金 Chan Meng Kam
2007-12-26
703/III/2007 李從正 Lee Chong Cheng
2007-12-26
702/III/2007 關翠杏 Kwan Tsui Hang
2007-12-26
697/III/2007 吳國昌 Ng Kuok Cheong
2007-12-18
685/III/2007 高天賜 José Maria Pereira Coutinho
2007-12-12
288/III/2007 梁玉華 Leong Iok Wa
2007-05-28
286/III/2007 高天賜 José Maria Pereira Coutinho
2007-05-25
282/III/2007 吳國昌 Ng Kuok Cheong
2007-05-25
272/III/2007 區錦新 Au Kam San
2007-05-18
270/III/2007 李從正 Lee Chong Cheng
2007-05-18
259/III/2007 關翠杏 Kwan Tsui Hang
2007-05-15
204/III/2007 容永恩 Iong Weng Ian
2007-04-18
203/III/2007 區錦新 Au Kam San
2007-04-18
202/III/2007 梁慶庭 Leong Heng Teng
2007-04-18
193/III/2007 李從正 Lee Chong Cheng
2007-04-16
191/III/2007 高天賜 José Maria Pereira Coutinho
2007-04-12
189/III/2007 關翠杏 Kwan Tsui Hang
2007-04-12
173/III/2007 吳國昌 Ng Kuok Cheong
2007-04-04
675/III/2006 梁慶庭 Leong Heng Teng
2006-12-28
674/III/2006 梁玉華 Leong Iok Wa
2006-12-28
672/III/2006 區錦新 Au Kam San
2006-12-28
645/III/2006 關翠杏 Kwan Tsui Hang
2006-12-27
642/III/2006 高天賜 José Maria Pereira Coutinho
2006-12-21
628/III/2006 吳國昌 Ng Kuok Cheong
2006-12-18
516/III/2006 區錦新 Au Kam San
2006-10-05
515/III/2006 關翠杏 Kwan Tsui Hang
2006-10-05
514/III/2006 吳國昌 Ng Kuok Cheong
2006-10-05
492/III/2006 李從正 Lee Chong Cheng
2006-09-25
482/III/2006 高天賜 José Maria Pereira Coutinho
2006-09-22
348/III/2006 關翠杏 Kwan Tsui Hang
2006-07-12
347/III/2006 吳國昌 Ng Kuok Cheong
2006-07-06
321/III/2006 區錦新 Au Kam San
2006-06-29
270/III/2006 高天賜 José Maria Pereira Coutinho
2006-06-05
269/III/2006 梁玉華 Leong Iok Wa
2006-06-05
268/III/2006 關翠杏 Kwan Tsui Hang
2006-06-05
265/III/2006 容永恩 Iong Weng Ian
2006-06-05
255/III/2006 吳國昌 Ng Kuok Cheong
2006-05-30
247/III/2006 區錦新 Au Kam San
2006-05-25
209/III/2006 關翠杏 Kwan Tsui Hang
2006-05-02
208/III/2006 容永恩 Iong Weng Ian
2006-05-02
196/III/2006 區錦新 Au Kam San
2006-04-26
191/III/2006 吳國昌 Ng Kuok Cheong
2006-04-21
37/III/2006 區錦新 Au Kam San
2006-01-19
35/III/2006 梁玉華 Leong Iok Wa
2006-01-18
34/III/2006 關翠杏 Kwan Tsui Hang
2006-01-18
30/III/2006 吳國昌 Ng Kuok Cheong
2006-01-17
23/III/2005 關翠杏 Kwan Tsui Hang
2005-11-03
22/III/2005 梁玉華 Leong Iok Wa
2005-11-03
21/III/2005 區錦新 Au Kam San
2005-11-01
20/III/2005 吳國昌 Ng Kuok Cheong
2005-11-01

所有檔案以"PDF"格式儲存,如要閱讀檔案,可由 Adobe 公司網頁下載軟件